All posts by Monika Švehlova

Jihomoravský kraj v nejbližších dnech zadá územní studii. Díky součinnosti měst a obcí v brněnské aglomeraci dojde k úpravám zadání

By | Tiskové zprávy | No Comments

Jihomoravský kraj připravil návrh na zadání, podle kterého bude projektant vypracovávat Územní studii. Ta podrobně prozkoumá, kterou variantu D43, bystrckou, bítýšskou nebo optimalizovanou, doporučit k realizaci, zda potřebujeme jihozápadní tangentu a v kterých místech napojit území od Černovické terasy k Holubicím na D1.
„V případě, že prověření prokáže nerealizovatelnost některé z variant, nebude tato varianta dále sledována a nebude zahrnuta do následné aktualizace ZÚR JMK,“ uvedl Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.
Vzhledem k tomu, že je v zájmu kraje, aby výsledky ÚS byly co nejkomplexnější, oslovil náměstek Maleček všech 82 subjektů (52 obcí a měst, 29 městských částí a Magistrát města Brna), které se nachází v prověřovaném území, aby se podílely na přípravě zadání a měly možnost zaslat své připomínky a návrhy.
„Tímto krokem jsme chtěli všem nabídnout možnost se na vzniku studie spolupodílet. Jak už jsem několikrát zmiňoval, je nutné vyhodnotit nejvhodnější řešení pro centrální část Jihomoravského kraje, tj. brněnskou aglomeraci. Připomínky mohli všichni oslovení zasílat do konce ledna. Akceptovali jsme ale i ty, které přišly po termínu,“ dodal náměstek Maleček.
Odbor územního plánování Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil celkem 27 doručených návrhů. „V rámci rozptylové studie bude hodnocena přípustná úroveň znečišťování ovzduší v celém jádrovém území OB3, rozptyl znečišťujících látek, kumulativní a synergické vlivy a v grafické části bude zpracován výkres širších vztahů. Za důležité považuji i zpřísnění imisního limitu pro znečisťující látky PM2,5.,“ doplnil k návrhům Maleček.
S návrhem finální podoby zadání bude ve čtvrtek 23.2.2017 seznámena Rada a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Následně bude vypsáno výběrové řízení na projektanta, který studii zpracuje. „Samotné vypracování odhadujeme na 12 až 15 měsíců, výsledek územní studie se promítne do aktualizace ZÚR JMK, kterou po dohodě s MŽP ČR začneme projednávat do tří let,“ uzavřel náměstek Maleček.

Zásady územního rozvoje JMK určily územní uspořádání kraje. Územní studie vyhodnotí nejlepší řešení navrhovaných variant.

By | Tiskové zprávy | No Comments

Zásady územního rozvoje JMK (ZÚR JMK) vydalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje již v říjnu loňského roku. Nyní musí Jihomoravský kraj přistoupit k dalšímu kroku a tím je zpracování Územní studie. „Je potřeba vyhodnotit nejvhodnější řešení pro nejkomplexnější část Jihomoravského kraje, tj. brněnskou aglomeraci. Tato studie podrobně prozkoumá, kterou variantu D43, bystrckou, bítýšskou nebo optimalizovanou, doporučit k realizování, zda potřebujeme jihozápadní tangentu, a v kterých místech napojit území od Černovické terasy k Holubicím na D1,“ uvedl Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Studie prozkoumá pouze dopady těchto záměrů, prověří a upřesní podmínky pro umístění, funkčnost a reálnost z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. Jednotlivé obce mají možnost se na zadání územní studie v součinnosti s krajem podílet, Jihomoravský kraj se projednání v tomto směru nebrání. „Nabídnul jsem všem dotčeným obcím a městským částem možnost spolupráce při zpracování návrhu zadání, své připomínky mohou zasílat do konce ledna. Tím ale naše komunikace nekončí, ale naopak teprve začíná, obce a městské části dostanou prostor pro připomínky i při zpracovávání jednotlivých fází Územní studie,“ dodal náměstek Maleček.

Studie nabídne možnost podrobnějšího hodnocení, bude zpracována v měřítku 1:25 000 a vyhodnotí vzájemnou prostorovou a funkční koordinaci zejména tří záměrů: polohu D43 v úseku D1 – Kuřim, potřebu, popř. opodstatnění jihozápadní tangenty (JZT) a lepší napojení na dálnici D1 v úseku Brno-Slatina – Holubice.

„Finální podobu zadání bychom měli znát začátkem února, následovat bude výběrové řízení na projektanta, který studii zpracuje. Samotné vypracování odhadujeme na 12 až 15 měsíců a výsledek územní studie se promítne do aktualizovaných ZÚR JMK. Aktualizace se po dohodě s MŽP ČR začne projednávat do tří let,“ uzavřel náměstek Maleček.