Trasa silnice I/38 (v Politice územního rozvoje ČR jde o koridor kapacitní silnice S8) se z územně plánovacího hlediska řeší od roku 1989, kdy byl schválen Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC) okresu Znojmo. V územním plánu se uvádí, že silnice č. I/38 Jihlava – Znojmo – státní hranice je zařazena do vybrané cestní sítě a že tvoří zároveň součást mezinárodní evropské cestovní sítě. Do ÚP VÚC okresu Znojmo spadá i obchvat sídla Znojmo, který převezme všechnu tranzitní osobní i nákladní dopravu ze směru Jihlava, Pohořelice, státní hranice. Dále převezme část dopravy ze silnic druhé třídy, čímž se značně zlepší současná dopravní situace ve městě a zároveň se zmenší negativní vlivy dopravy na životní prostředí ve městě.

Vymezení přeložky silnice I/38 – obchvatu Znojma lze z územně plánovacího hlediska doložit již od roku 1989. Územně plánovací dokumentace a podklady z let předcházejících problematiku obchvatu města řešily (minimálně od roku 1956 – Směrný územní plán Znojmo), ale podklady nejsou úplné.

Územní plán sídelního útvaru (ÚP SÚ) Znojmo, schválený usnesením plenárního zasedání okresního národního výboru ve Znojmě č. XX/75-06/90 ze zde 11. 10. 1990, vymezoval obchvat města v souladu s ÚP VÚC Znojmo z r roku 1989. V roce 1993 bylo změnou ÚP SÚ Znojmo vedení trasy přeložky silnice I/38 (obchvat, stavba 1. a 2.) upraveno, současně byl obchvat prohlášen veřejně prospěšnou stavbou.

K zahájení prací na novém ÚP VÚC okresu Znojmo došlo v roce 1994. V prosinci 2000 byl odevzdán koncept ÚP VÚC okresu Znojmo, v němž byla navržena variantně trasa silnice I/38. Jednou variantou byla trasa silnice I/38 podle vyhledávací studie zpracované firmou HBH Projekt spol. s r. o. Dále zpracovatel konceptu navrhl velkorysejší variantu vedení silnice pro vyšší kategorii s dílčími subvariantami na trase v prostoru přechodu česko-rakouské hranice. U velkorysejší varianty byl součástí i vzdálenější obchvat Znojma. Severněji od Znojma se tato varianta dostávala do složitějších územních podmínek včetně skutečnosti, že se nedala zkoordinovat s vyhledáním nové trasy na území sousedního kraje. Koncept ÚP VÚC okresu Znojmo se veřejnoprávně projednával ve druhé polovině roku 2001.

Ministerstvo dopravy ČR (MD) uplatnilo k předloženým variantám silnice I/38 stanovisko, že nemůže souhlasit s návrhem samoúčelného vedení silnice I/38 v území bez jakékoliv návaznosti na dopravně významné dopravní cesty a mimo kontakt s většími sídelními celky. Velkorysejší variantu, která protínala území přírodních parků Jevišovka a Rokytná, MD posoudilo jako dopravně neodůvodněnou a technicky nedoloženou. Přeložku silnice I/38 požadovalo převzít z dokumentace zajišťované Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a další případné varianty nesledovat.

Generel dopravy Jihomoravského kraje

V následujících letech byl zpracován Generel dopravy Jihomoravského kraje, obsahující dopravně inženýrské posouzení základní silniční sítě Jihomoravského kraje ve variantách. Z provedených modelových zatížení a porovnání vyplynulo doporučení závazně sledovat a územně chránit silniční a dálniční síť podle základní varianty, v níž je silnice I/38 charakterizována jako silnice I. třídy včetně „bližšího“ obchvatu Znojma.

Záměr stavby, jak byl od svého počátku vytvářen a formulován, byl poté vyprojektován, projednán a v některých částech povolen a následně i proveden.
zn-1

Rok 2015: Tři koncepční scénáře

V roce 2015 byly v rámci dokumentace „Zhodnocení potenciálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje“  prověřovány koncepční scénáře uspořádání sítě, a to koncepční scénář B „Rozvojový – studie Strnad“ a koncepční scénáře C „Rozvojový – Generel dopravy JMK, R43 v Bystrcké stopě“ a D „Rozvojový – Generel dopravy JMK, R43 v Bítýšské stopě, R55 – varianta Kalčík“. Koncepční scénář B předpokládá, že silnice I/38 bude realizována jako R38 a spolu s R55 vytvoří tangenciální osy pro převedení dálkové dopravy mimo urbanizovaná území a metropolitní oblast Brno. Tato koncepce současně řeší obchvat Znojma v poloze oddálené od navrhovaného a v dílčí etapě již realizovaného obchvatu v kategorii silnice I. třídy dle záměrů ŘSD ČR. Koncepční scénáře C a D předpokládají vedení silnice I/38 ve stopě připravované přestavby dle ŘSD s obchvatem Znojma v bližší poloze, která je v současné době již polohově předurčena dílčími povolenými úseky a realizovaným úsekem přeložky I/38.

Oddálená trasa R38 dle koncepčního scénáře B vykazuje nízké intenzity. Z výsledků modelu 2014 je patrné, že lze jednoznačně definovat vztah mezi polohou komunikace a dopravní efektivností. Pokud by byla poloha koridoru příliš vzdálená, regionální doprava by zůstala na stávajících trasách a její podíl na obchvatu by klesal. Na obchvatech by zůstaly pouze tranzitní vztahy a menší podíl regionálních a místních vztahů, což „rentabilitu“ stavby výrazně snižuje. 

zn-purA

V Politice územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1  (dále jen PÚR ČR) schválené Vládou České republiky dne 15. 4. 2015 je stavba součástí koridoru S8 vymezeném v odstavci (117) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ pro kapacitní silnici v trase (Mladá Boleslav) – R10 – Nymburk – Poděbrady – D11 – Kolín – Kutná Hora – Čáslav – Golčův Jeníkov – Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo – Hatě – hranice ČR/ Rakousko (Wien). Důvodem vymezení je dopravní propojení ve směru severozápad – jihovýchod, s napojením na Rakousko, zkvalitnění mezinárodní silnice E59 (- Wien) – hranice Rakousko/ČR – Znojmo – Jihlava – D1 a dále posílení vnitrostátní vazby Jihlava – Havlíčkův Brod s návazností na silniční síť ve směru Čáslav – Kutná Hora – Kolín – D11 – Poděbrady – Nymburk a napojením na R10 u Mladé Boleslavi do Liberce.