Napadla vás nějaká otázka? Pošlete nám ji.
Zásady územního rozvoje (ZÚR JMK) jsou hotové, proč tedy vzniká územní studie?

 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) stanovily územní rezervy v jádrovém území Metropolitní rozvojové oblasti Brno. Územní studie podrobně prozkoumá, kterou variantu D43, bystrckou, bítýšskou nebo optimalizovanou, doporučit k realizaci, zda potřebujeme jihozápadní tangentu a v kterých místech napojit území od Černovické terasy k Holubicím na D1.

Co konkrétně bude územní studie řešit a jak podrobně?

 
ZÚR JMK stanovily koncepci dálniční a silniční dopravy pro celé území Jihomoravského kraje. Nyní je úkolem studie, aby hodnotila varianty, a to z hlediska minimalizace jejich dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. V podrobnějším měřítku v územně-funkčních souvislostech prověří návaznosti na krajskou silniční síť a vnitroměstský komunikační systém města Brna a to vše v koordinaci s ostatními významnými záměry dopravní infrastruktury umístěnými v řešeném území.
V případě, že prověření prokáže nerealizovatelnost některé z variant, nebude tato varianta dále sledována a nebude zahrnuta do následné aktualizace ZÚR JMK. Územní studie bude zpracována podle příslušných právních předpisů autorizovanými osobami a za použití standardních postupů při projektové činnosti.

Které konkrétní problémové okruhy bude územní studie zpracovávat?

 
1) Prověří varianty dálnice D43 v úseku dálnice D1 – Kuřim se zohledněním návazností na varianty D43 navazujícího úseku Kuřim – Lysice z hlediska dopravní účinnosti v celém systému silniční a komunikační sítě OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a města Brna, územních nároků a v koordinaci s navazujícími záměry. 
2) Prověří napojení severní části Brna ve směru od Kuřimi a dálnice D43 do prostoru České (I/43) s ohledem na varianty D43 a varianty obchvatu Kuřimi s dopady do komunikačního systému města Brna, především velký městský okruh, silniční radiály a malý městský okruh. 
3) Prověří záměry nadřazené silniční sítě ve vazbě na jednotlivé kategorie sítě pozemních komunikací OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a města Brna rovněž z hlediska časových návaznosti (tj. etapizace) pro zajištění minimalizace potenciálních zdravotních rizik z dopadů dopravy na kvalitu života občanů při respektování všech zásad udržitelného rozvoje.  
4) Prověří přepravní účinnost, funkci a potřebu jihozápadní tangenty ve vztahu k variantám dálnice D43, v návaznosti na dálnici D52/JT Rajhrad – Chrlice II (jižní tangenta) a její napojení na dálnici D2, a to s ohledem na zpřístupnění a obsluhu jihozápadního prostoru jádrového území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno mezi dálnicemi D52 a D1Brno a dopady na zatížení komunikačního systému Brna včetně radiál. Prověří potřebu jihozápadní tangenty jako součásti koncepce třístupňového ochranného komunikačního systému města Brna a jeho zázemí sledované v ÚPD města Brna, včetně dopadů na celkovou koncepci rozvoje a územního uspořádání řešeného prostoru. 
5) Prověří polohy mimoúrovňových křižovatek na dálnici D1 v souvislosti s jejím zkapacitněním a přestavbou v úseku Brno-Slatina – Holubice s ohledem na potřebné návaznosti na komunikační síť nižšího významu, komunikační napojení a obsluhu sídel, včetně rozvojových území jižně od dálnice D1. 
6) Prověří napojení města Šlapanice na dálnici D1 a propojení města Šlapanice s městem Brnem, s prověřením západního obchvatu města Šlapanice s vazbou na obchvat městské části Brno-Slatina. 
7) Prověří účinnost variant obchvatu Chrlic silnicí II. třídy z hlediska napojení na dálnici D2 i silnici II/380, v širších souvislostech v koordinaci s variantními scénáři rozvoje nadřazené dálniční a silniční sítě.