ZÚR JMK stanovily koncepci dálniční a silniční dopravy pro celé území Jihomoravského kraje. Nyní dělá Jihomoravský kraj další důležitý krok, vypracováním územní studie získá podklad pro konečnou podobu dopravního uspořádání v brněnské aglomeraci. V podrobnějším měřítku a v územně-funkčních souvislostech prověří návaznosti na krajskou silniční síť a vnitroměstský komunikační systém města Brna, a to vše v koordinaci s ostatními významnými záměry dopravní infrastruktury umístěnými v řešeném území.

us-hranice

Doprava zásadním způsobem podmiňuje využití a uspořádání území Brna a jeho okolí. Vymezené území má rozlohu cca 46 000 hektarů a dotýká se 53 obcí a 29 městských částí statutárního města Brna. Toto území se vyznačuje intenzivními vztahy, růstem sídel a mnoha rozvojovými záměry. Územní studie podrobně prozkoumá, kterou variantu D43, bystrckou, bítýšskou nebo optimalizovanou, doporučit k realizaci, zda potřebujeme jihozápadní tangentu a v kterých místech napojit území od Černovické terasy k Holubicím na D1. V případě, že prověření prokáže nerealizovatelnost některé z variant, nebude tato varianta dále sledována a nebude zahrnuta do následné aktualizace ZÚR JMK.
 
Studie bude porovnávat varianty i z hlediska dopravně – inženýrského a urbanistického. Vyhodnotí pokles nebo nárůst dopravní zátěže na podřazené dopravní síti a bude porovnávat stávající stav a výsledný stav v závislosti na jednotlivých variantách záměrů nadřazené dálniční a silniční sítě. Musí také vyhodnotit vliv na lidské zdraví ve vztahu k počtu obyvatel v územích zatížených nad stanovený limit. V rámci rozptylové studie bude hodnocena přípustná úroveň znečišťování ovzduší v celém jádrovém území OB3, rozptyl znečišťujících látek (byl zpřísněn imisní limit pro znečisťující látky PM2,5), kumulativní a synergické vlivy a v grafické části bude zpracován výkres širších vztahů. Územní studie bude sloužit jako odborný podklad pro následnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

us-zur-zam

Nové silnice doplní stávající dopravní síť a zlepší plynulost dopravy

Řešení dopravní infrastruktury navržené v ZÚR JMK zajišťuje dopravní obslužnost kraje i vazbu na mezinárodní dopravní sítě. Koridory určené pro umístění dopravních staveb v okolí Brna mají zejména rozvolnit vysoké dopravní zatížení města Brna do širšího území. Je třeba mít na mysli, že nové silnice doplní stávající dopravní síť. Doprava tak bude více rozptýlena, a proto se není třeba obávat přetížení ve stávajících ani v dalších oblastech. ZÚR JMK preferují plynulost dopravy a únosnost vlivu dopravy na obytná území.
Územní studie má vyhodnotit především vzájemnou prostorovou a funkční koordinaci několika záměrů: polohu nové silnice D43 mezi dálnicí D1 a okolím města Kuřim, potřebu a trasování jihozápadní tangenty (JZT) s funkcí odlehčení dálnice D1 i komunikací jižně od ní, případně s napojením území a napojení území východně od Brna na dálnici D1 v úseku Brno – Slatina – Holubice.

V případě trasování silnice D43 v úseku D1 – Kuřim přichází v úvahu „bystrcká“ varianta, která vede ve stopě dříve rozestavěné „německé dálnice“, nebo „bítýšská“ varianta vedená Boskovickou brázdou. Obě odkloní dopravu z centra Brna, avšak u „bítýšské“ varianty vzniká obava, že neodvede tolik vozidel, protože město objíždí ve větší vzdálenosti. Jde však o hrubý odhad, který potvrdí nebo vyvrátí na základě podrobnějšího modelování dopravy právě územní studie.
 

Obsah územní studie

Územní studie bude obsahovat analytickou část (analýzu využití území, analýzu dopravy) a návrhovou část (návrh dálniční a silniční sítě, návrh dopravních ploch a koridorů), vyhodnocení vlivů na životní prostředí, hlukovou a rozptylovou studii, případně též vizualizace, 3D modelování apod. Zatímco ZÚR se řeší v měřítku 1:100 000, studie nabízí možnost podrobnějšího zkoumání v měřítku 1:25 000.
 
K pořízení územní studie je příslušný krajský úřad, který všechny varianty konzultuje s dotčenými orgány (ministerstvem dopravy, ministerstvem životního prostředí, krajskou hygienou) a s orgány územního plánování. Cílem zůstává dosáhnout shody kraje, Brna a obcí v jeho okolí na rozvoji exponovaného území a přijatelném řešení silniční dopravy. Zpracování územní studie se na základě zadání ujme příslušný autorizovaný architekt ve spolupráci s dalšími odborníky.
 
Samotné vypracování územní studie odhadujeme na 15 měsíců (podzim 2018), výsledek územní studie se promítne do aktualizace ZÚR JMK tak, aby se splnila podmínka MŽP ČR a Jihomoravský kraj zahájil projednání Aktualizace ZÚR JMK do tří let od jejich vydání.
 
Územní studie se stane neopominutelným územně plánovacím podkladem pro územní plánování a pro rozhodování v území. Je třeba zdůraznit, že v území vymezeném k řešení územní studií nebude pozastavena výstavba či pořizování územních plánů a jejich změn. Omezení využití území se v celém území kraje týká pouze vymezených koridorů územních rezerv, které jsou v ZÚR JMK znázorněny ve „Výkresu ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES“.
 
Část brněnského metropolitního regionu, jehož řešením se bude zabývat územní studie, není v ZÚR JMK bílým místem. Zásady na témže území obsahují řešení ploch a koridorů pro technickou infrastrukturu (elektřina, plyn, vodovod, horkovod), řeší protipovodňová opatření, vznik nové nádrže i návrhy pro železniční a leteckou dopravu či pro územní systém ekologické stability.