Stávající silnice I/55 vede Pomoravím – z Olomouckého do Zlínského a pak Jihomoravského kraje. Silnice se využívá jak pro tranzitní dopravu, tak k přístupům na pozemky a k vjezdům do jednotlivých objektů. Plní tedy několik funkcí, které jsou při stále rostoucí intenzitě silničního provozu neslučitelné. Silnice I/55 je od křižovatky s dálnicí D2 vedena středem města Břeclav až po její napojení na silnici I/40. Ulevit přetížené Břeclavi má její obchvat.

Obchvat Břeclavi ve dvoupruhovém uspořádání jako silnice I/55 tvoří součást platného územního plánu (ÚP) města Břeclavi. Příprava silničního obchvatu Břeclavi probíhala v souladu s územním plánem a dospěla do úrovně pravomocného územního rozhodnutí ze dne 9. 2. 2007, které bylo dne 24. 5. 2011 prodlouženo. Část obchvatu Břeclavi prochází územím Natura 2000 (evropsky významná lokalita Soutok – Podluží), proto je podmínkou územního rozhodnutí řešit kompenzační opatření.

 

Historie

První studie obchvatu Břeclavi pochází z roku 1994. Dopravní studie navrhla čtyři varianty obchvatu, bohužel žádné řešení nebylo přijato. Trasa obchvatu byla vyřešena při zpracování územního plánu města a jeho schválením v roce 1997 byla jeho trasa stabilizovaná. Diskuze o možnostech budování obchvatu Břeclavi v kategorii rychlostní silnice R55 s jejím napojením na Rakousko směrem na Reinthal se vedly v roce 1999. Rozhodnutí o propojení rakouské dálnice A5 s českou R52 v prostoru Drasenhofenu a Mikulova ukončily úvahy o obchvatu Břeclavi jako rychlostní silnici.

V roce 2007 Ing. Kalčík vyhledal varianty silnice I/55 mezi Břeclaví a státní hranicí v parametrech rychlostní silnice R55 s napojením na Rakousko a znovu tak otevřel diskuzi na téma, v jaké silniční kategorii má být obchvat Břeclavi budován. Propojení mělo nahradit spojení Brna s Vídní navrhovanou rychlostní silnicí R52 v trase Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/Rakousko, viz téma R52. Ing. Kalčík vyhledal v tomto prostoru dvě varianty (označené 3 a 4) s doporučením k dalšímu sledování. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) studii posoudilo a dospělo k závěru, že žádná z navržených variant požadavky ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ nesplňuje. Z důvodu uvedených nedostatků ŘSD zadalo zpracování vyhledávací studie Rychlostní silnice R55 Břeclav, D2 – hranice ČR/ Rakousko, Reinthal, která vychází z ideí variant Ing. Kalčíka, projekční kanceláři pro dopravní a inženýrské stavby HBH Projekt spol. s r. o. Výsledkem se stal návrh komplexního dopravního řešení  variant (rovněž označených 3 a 4) v prostoru města Břeclavi, které umožní optimální dopravní obsluhu území a přitom v maximální míře zajistí odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území města. 

br-obchvat

Ministerstvo dopravy (MD) nechalo v roce 2008 zpracovat „Komparativní studii R52 Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/Rakousko a R55 Břeclav (D2) – hranice ČR/Rakousko“, která porovnala dopravní, ekonomické, ekologické a územně plánovací parametry variant rychlostních silnic R52 a R55 se závěrečným doporučením k realizaci varianty R52 Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/Rakousko.

Koridor pro vedení silnice I/55 případně R55 v prostoru Břeclavi (tj. obchvat Břeclavi) byl v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), vydaných v roce 2011 a zrušených rozsudkem Nejvyššího správního soudu v roce 2012, řešen ve třech variantách:

  • pro čtyřpruhové uspořádání ve variantách „Obchvatová – 3-HBH“
  • „Jihovýchodní – 4-HBH“
  • pro dvoupruhové uspořádání ve variantě „Obchvatová“.
Z hlediska ovlivnění území soustavy Natura 2000 byl v rámci zpracování „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000“ koridor ve všech třech variantách vyhodnocen jako významně negativní. Varianta „Obchvatová“, prověřená s ohledem na území Natura 2000 jako nejméně nepříznivá, má vydané pravomocné územní rozhodnutí a je zapracována ve schváleném ÚP města Břeclav. Z výše uvedených důvodů byl  proto záměr obchvatu města Břeclavi ze ZÚR JMK 2011 vypuštěn.

 

Usnesení Vlády ČR

Usnesení Vlády ČR č. 735 ze dne 9. června 2008 uložilo ministrovi dopravy: „pokračovat v přípravných pracích k realizaci obchvatu Břeclavi silnicí I/55 v úseku dálnice D2 – hraniční přechod Poštorná/ Reinthal, a to ve čtyřpruhovém uspořádání, které však musí projednat Zastupitelstvo Jihomoravského kraje“. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje věc projednalo a navrhlo připravovat pouze dvoupruhovou komunikaci. Usnesením č. 603/09/Z 11 schválilo návrh změny citovaného usnesení Vlády ČR, a to: „pokračovat v přípravných pracích k realizaci obchvatu Břeclavi silnicí I/55 v úseku dálnice D2 – hraniční přechod Poštorná/ Reinthal, a to ve dvoupruhovém uspořádání“. Vláda ČR tento návrh přijala a schválila jej usnesením č. 713 ze dne 6. října 2010.  

br-purA

Obchvat Břeclavi v Politice územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) 2008 v odstavci (109) kapitoly 5 „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ vymezovala koridor pro rychlostní silnici R55 v úseku Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav – hranice ČR (- Wien). Důvodem je zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou koncentrací sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady bylo prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – státní hranice.

Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR odsouhlasilo splnění úkolu v čl. (109) a v PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 byl nahrazen text „Břeclav – hranice ČR (- Wien)“ textem „D2“. Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla schválena usnesením Vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015.