Ovzduší je jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, neboť vdechovaný vzduch se dostává do nitra lidského těla, a tak přímo působí na zdraví člověka. Proto je kvalitě ovzduší po právu věnována velká pozornost na evropské, národní i lokální úrovni.

Aktuální dokumenty:

Materiál Autor Odkaz
Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Skeřil Otevřít
Lokální topeniště – Měřicí kampaně kvality ovzduší v obcích JMK během topné sezóny Ing. Helán Otevřít
Analýza kvality ovzduší ve vztahu k jednotlivým územním celkům jihomoravského kraje Mgr. Skeřil Otevřít

V devadesátých letech 20. století se v České republice investovalo mnoho finančních prostředků do snížení emisí v průmyslu, čímž došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší. V současné době jsou největšími znečišťovateli ovzduší automobilová doprava a vytápění budov (lokální topeniště). K hlavním problémům kvality ovzduší na jižní Moravě patří znečištění prachovými částicemi, přízemním ozonem a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) vyjádřenými jako benzo(a)pyren. Znečištění ovzduší polétavým prachem představuje problém zejména v dopravně zatížených oblastech, stejně tak i v menších obcích, pokud se k vytápění užívají tuhá paliva spalovaná v technicky zastaralých zařízeních. K nejvyšším krátkodobým koncentracím všech znečišťujících látek dochází při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru zejména v zimním období.

Při naplňování koncepce Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) může kvalitu ovzduší ovlivnit především realizace dopravních záměrů. Návrh ZÚR JMK zajišťuje územní předpoklady pro moderní způsob života lidí spojený s jejich mobilitou i dopravou zboží a současně zohledňuje zlepšování kvality životního prostředí včetně kvality ovzduší v kraji. Kvalifikovaní specialisté zpracovali dopravní část ZÚR JMK na základě odborných analýz a s využitím dosud zpracovaných studií.

V území Jihomoravského kraje se historicky protínají dopravní trasy ve všech směrech. Navržené řešení zajišťuje dopravní obslužnost kraje i jeho napojení na nadřazenou dopravní infrastrukturu. Nové silnice roznesou vysoké dopravní zatížení centrální části kraje do širšího území. Některé koridory pro dopravní záměry jsou v ZÚR JMK navrženy v režimu územních rezerv. Pořizovatel má v úmyslu zodpovědně prověřit nadřazenou dálniční a silniční síť v jádrovém území brněnské metropolitní oblasti ještě prostřednictvím územní studie.

Převedením dopravy přes území kraje po kvalitních a kapacitně vyhovujících silnicích se podaří nejhorší externality dopravy účinně minimalizovat. Současně také dojde ke zlepšení kvality ovzduší v centrální části města Brna a na jihu brněnské aglomerace. Nové komunikace budou technicky řešeny tak, aby účinně předcházely nadměrným emisím a snížily dopady dopravy na životní prostředí a kvalitu života občanů.

Současně s návrhem zásad územního rozvoje došlo k posouzení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. V kapitole Vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popisují a vyhodnocují předpokládané přínosy i negativní dopady koncepce ZÚR JMK na ovzduší. Potenciální nárůst imisní zátěže obytných území v důsledku realizace některých navržených dopravních staveb budou důsledně minimalizovat technická opatření při projektování konkrétních dopravních staveb podle přísných hygienických standardů ČR.

V Jihomoravském kraji dochází v posledních letech ke znatelnému zlepšování kvality ovzduší. V roce 2015 byl v celém kraji překročen imisní limit jediné měřené látky (denní koncentrace PM10), a to pouze na stanici imisního monitoringu Brno – Zvonařka. Nejhorší znečištění ovzduší dlouhodobě zůstává ve městě Brně, po jehož území se denně pohybuje téměř polovina obyvatel kraje.

V současnosti je největším problémem znečištění ovzduší prachovými částicemi, které pocházejí zejména z vytápění a dopravy, přičemž vytápění domácností vyprodukuje cca dvojnásobek polétavého prachu než vlastní dopravní prostředky. Na dopravních komunikacích a v jejich okolí totiž převažuje prach, který se pohybem dopravních prostředků opakovaně stále víří do ovzduší. Prašnost ovzduší by zásadním způsobem omezil prostý úklid silnic, tramvajových těles a veřejných prostranství.

Na internetovém portálu českého hydrometeorologického ústavu http://portal.chmi.cz/ v sekci OVZDUŠÍ se můžete blíže seznámit s aktuálním stavem ovzduší a analýzami kvality ovzduší v ČR zpracovanými např. v grafických ročenkách. Z té poslední pocházejí následující obrázky:

ov-chmu1

ov-chmu2