Napadla vás nějaká otázka? Pošlete nám ji.
Zásady územního rozvoje (ZÚR JMK) jsou hotové, proč tedy vzniká územní studie?

 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) stanovily územní rezervy v jádrovém území Metropolitní rozvojové oblasti Brno. Územní studie podrobně prozkoumá, kterou variantu D43, bystrckou, bítýšskou nebo optimalizovanou, doporučit k realizaci, zda potřebujeme jihozápadní tangentu a v kterých místech napojit území od Černovické terasy k Holubicím na D1.

Co konkrétně bude územní studie řešit a jak podrobně?

 
ZÚR JMK stanovily koncepci dálniční a silniční dopravy pro celé území Jihomoravského kraje. Nyní je úkolem studie, aby hodnotila varianty, a to z hlediska minimalizace jejich dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. V podrobnějším měřítku v územně-funkčních souvislostech prověří návaznosti na krajskou silniční síť a vnitroměstský komunikační systém města Brna a to vše v koordinaci s ostatními významnými záměry dopravní infrastruktury umístěnými v řešeném území.
V případě, že prověření prokáže nerealizovatelnost některé z variant, nebude tato varianta dále sledována a nebude zahrnuta do následné aktualizace ZÚR JMK. Územní studie bude zpracována podle příslušných právních předpisů autorizovanými osobami a za použití standardních postupů při projektové činnosti.

Které konkrétní problémové okruhy bude územní studie zpracovávat?

 
1) Prověří varianty dálnice D43 v úseku dálnice D1 – Kuřim se zohledněním návazností na varianty D43 navazujícího úseku Kuřim – Lysice z hlediska dopravní účinnosti v celém systému silniční a komunikační sítě OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a města Brna, územních nároků a v koordinaci s navazujícími záměry. 
2) Prověří napojení severní části Brna ve směru od Kuřimi a dálnice D43 do prostoru České (I/43) s ohledem na varianty D43 a varianty obchvatu Kuřimi s dopady do komunikačního systému města Brna, především velký městský okruh, silniční radiály a malý městský okruh. 
3) Prověří záměry nadřazené silniční sítě ve vazbě na jednotlivé kategorie sítě pozemních komunikací OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a města Brna rovněž z hlediska časových návaznosti (tj. etapizace) pro zajištění minimalizace potenciálních zdravotních rizik z dopadů dopravy na kvalitu života občanů při respektování všech zásad udržitelného rozvoje.  
4) Prověří přepravní účinnost, funkci a potřebu jihozápadní tangenty ve vztahu k variantám dálnice D43, v návaznosti na dálnici D52/JT Rajhrad – Chrlice II (jižní tangenta) a její napojení na dálnici D2, a to s ohledem na zpřístupnění a obsluhu jihozápadního prostoru jádrového území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno mezi dálnicemi D52 a D1Brno a dopady na zatížení komunikačního systému Brna včetně radiál. Prověří potřebu jihozápadní tangenty jako součásti koncepce třístupňového ochranného komunikačního systému města Brna a jeho zázemí sledované v ÚPD města Brna, včetně dopadů na celkovou koncepci rozvoje a územního uspořádání řešeného prostoru. 
5) Prověří polohy mimoúrovňových křižovatek na dálnici D1 v souvislosti s jejím zkapacitněním a přestavbou v úseku Brno-Slatina – Holubice s ohledem na potřebné návaznosti na komunikační síť nižšího významu, komunikační napojení a obsluhu sídel, včetně rozvojových území jižně od dálnice D1. 
6) Prověří napojení města Šlapanice na dálnici D1 a propojení města Šlapanice s městem Brnem, s prověřením západního obchvatu města Šlapanice s vazbou na obchvat městské části Brno-Slatina. 
7) Prověří účinnost variant obchvatu Chrlic silnicí II. třídy z hlediska napojení na dálnici D2 i silnici II/380, v širších souvislostech v koordinaci s variantními scénáři rozvoje nadřazené dálniční a silniční sítě.

Informuje Jihomoravský kraj všechny dotčené obce o tomto projektu?

 
V zájmu kraje je, aby výsledky ÚS byly co nejkomplexnější, proto oslovil Jihomoravský kraj všech 82 subjektů (52 obcí a měst, 29 městských částí a Magistrát města Brna), které se nachází v prověřovaném území, aby se podílely na přípravě zadání a měly možnost zaslat své připomínky a návrhy. Zájmem kraje je připravovat územní studii společně s výše uvedenými subjekty.

ÚS přinese výsledky z hlediska vlivu na životní prostředí a lidské zdraví u jednotlivých variant. Co dalšího bude vyhodnocovat?

 
Studie bude porovnávat varianty i z hlediska dopravně – inženýrského a urbanistického. Vyhodnotí pokles nebo nárůst dopravní zátěže na podřazené dopravní síti a bude porovnávat stávající stav a výsledný stav v závislosti na jednotlivých variantách záměru výstavby nadřazené dálniční a silniční sítě.

Kdy bude územní studie hotová?

 
Samotné vypracování územní studie odhadujeme na 15 měsíců (podzim 2018), výsledek územní studie se promítne do aktualizace ZÚR JMK tak, aby se splnila podmínka MŽP ČR a Jihomoravský kraj zahájil projednání Aktualizace ZÚR JMK do tří let od jejich vydání.