2018


prosinec


Dne 10.12.2018 představil projektant výsledky práce na Územní studii. Záznam prezentace najdete na blogu.


červen


Dne 26.6.2018 byl obcím a městským částem prezentován stav prací na Územní studii. Záznam přednášky najdete na blogu.


březen


Dne 28.3.2018 byl obcím a městským částem prezentován stav prací na Územní studii po zapracování připomínek. Záznam je k dispozici na blogu.


2017


prosinec

Dne 20.12.2017 zamítl Senát Krajského soudu v Brně žalobu na Zásady územního rozvoje.

Dne 05.12.2017 prezentoval projektant analytickou část územní studie dotčeným orgánům a úřadům územního plánování. Termín pro jejich vyjádření je 28.02.2018.

Dne 04.12.2017 proběhl 5. kontrolní den ke zpracování územní studie.

Dne 04.12.2017 prezentoval projektant analytickou část územní studie obcím a městským částem Brna. Termín pro jejich vyjádření je 28.02.2018. Záznam přednášky najdete na blogu.


listopad

Dne 27.11.2017 byla odevzdána I. etapa – analytická část územní studie.


říjen

Dne 11.10.2017 proběhl 4. kontrolní den ke zpracování územní studie


září

Dne 14.09.2017 proběhl 3. kontrolní den ke zpracování územní studie.


srpen

Dne 24.08.2017 proběhl 2. kontrolní den ke zpracování územní studie.


červenec

Dne 13.07.2017 proběhl 1. kontrolní den ke zpracování územní studie.

Dne 10.7.2017 byl na Krajský soud v Brně podán Návrh na zrušení opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Vedení kraje byl předán žalobní návrh, který čítá více jak 200 stran textu a dalších listinných příloh. Kraj uspořádal tiskovou konferenci, kde předložil Reakci na návrh na zrušení ZÚR JMK.


červen

Dne 15.06.2017 byly projektantovi předány podklady pro zpracování územní studie.

Dne 05.06.2017 schválila Rada Jihomoravského kraje přijetí návrhu na uzavření „Smlouvy o dílo – Územní studie“ a „Smlouvy o dílo – Aktualizace ZÚR JMK“. Dne 12.06.2017 byly Smlouvy podepsány.


květen

Dne 18.05.2017 rozhodla Rada Jihomoravského kraje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“ společnosti knesl kynčl architekti s.r.o.


březen

Rada Jihomoravského kraje dne 09.03.2017 schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“ bylo zahájeno 10.03.2017. Lhůta pro nabídky je do 26.04.2017.


únor

Dne 15.02.2017 projednal Výbor pro dopravu a územní plánování Zastupitelstva Jihomoravského kraje zadání územní studie.

Komise dopravy a územního plánování Rady Jihomoravského kraje projednala zadání územní studie dne 20.02.2017. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vzalo zadání územní studie na vědomí na svém 2. zasedání konaném dne 23.02.2017.


2016


prosinec

Zpracování návrhu zadání územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno.


listopad

Dne 03.11.2016 ZÚR JMK nabyly účinnosti.


říjen

Dne 5. 10. 2016 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vydalo ZÚR JMK formou opatření obecné povahy.


září

Dne 21. 9. 2016 projektant odevzdal pořizovateli upravený návrh ZÚR JMK a VVURÚ.


srpen

Dne 5. 8. 2016 předal pořizovatel projektantovi podklady pro úpravu návrhu ZÚR JMK a VVURÚ.


červen

Začínají veřejná projednání o návrhu zásad územního rozvoje.

8. června 2016 od 14:00 hodin – Znojmo
Městský úřad ve Znojmě, velký jednací sál, 1. poschodí, nám. Armády 8

7. června 2016 od 14:00 hodin – Vyškov
kino Sokolský dům, Tyršova 2

6. června 2016 od 14:00 hodin – Blansko
Městský úřad v Blansku, velká zasedací místnost č. 102, 1. patro, nám. Republiky 1

3. června 2016 od 14:00 hodin – Hodonín
Sál Evropa Masarykova muzea v Hodoníně, Národní třída 21

2. června od 14:00 hodin – Břeclav
Městský úřad v Břeclavi, zasedací místnost č. 112, nám. T. G. Masaryka 3

1. června od 14:00 hodin – Brno
sál Univerzitního kina Scala, Moravské náměstí 3/127

Veřejná vyhláška oznamující veřejné projednání na úřední desce JMK.

Termín pro písemné podání námitek a připomínek je: 15. 6. 2016. Pro podání připomínek je možné využít online formuláře.


duben

Zahájení projednávání návrhu ZÚR JMK a VVURÚ s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj, obcemi Jihomoravského kraje, obcemi sousedícími s Jihomoravským krajem, sousedními kraji a veřejností podle § 39 stavebního zákona.


březen

Projektant odevzdal pořizovateli upravený návrh ZÚR JMK a VVURÚ pro veřejné projednání.


leden

Dne 28. 1. 2016 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje výběr nejvhodnější varianty řešení rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/Rakousko v návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, a to variantu „Základní ŘSD“.

Dne 15. 1. 2016 předal pořizovatel projektantovi Požadavky na úpravu návrhu ZÚR JMK a VVURÚ.

Dne 5. 1. 2016 uplatnilo ministerstvo životního prostředí (MŽP) souhlasné stanovisko k návrhu ZÚR JMK jako koncepci (dále jen stanovisko SEA) podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ve stanovisku SEA stanovilo MŽP požadavky k zajištění minimálních možných dopadů ZÚR JMK na životní prostředí a veřejné zdraví.2015


listopad

Jednání Společné pracovní skupiny (SPS) pro koordinaci územně plánovací činnosti JMK a Brna za účasti obcí dotčených „Územní studií nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“.
Téma: součinnost Brna a obcí na přípravě zadání územní studie.

K návrhu ZÚR JMK uplatnilo dne 26. 11. 2015 ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako nadřízený orgán územního plánování stanovisko z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje. MMR konstatovalo, že po odstranění nesouladů vzniklých souběžným pořizováním ZÚR JMK a Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR je možné pokračovat v pořizování ZÚR JMK.


červen

Na společné schůzi Rady města Brna a Rady JMK dne 30. 6. 2015 ustavena Společná pracovní skupina pro koordinaci územně plánovací činnosti (SPS) pro efektivní spolupráci v rámci sdílené odpovědnosti Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a okolních obcí.


duben

Společné jednání s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj, sousedními kraji, sousedními zeměmi a veřejností.

K veřejnému nahlédnutí byla v elektronické podobě na internetových stránkách JMK a v listinné podobě u pořizovatele vystavena dokumentace, týkající se ZÚR JMK.


březen

Pracovní setkání s primátorem, členy Rady města Brna a se starostkami a starosty městských částí města Brna za účelem seznámit přítomné se záměry vztahujícími se k území města Brna.

Zahájení projednávání návrhu ZÚR JMK a VVURÚ s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj, sousedními kraji, sousedními zeměmi a veřejností podle § 37 stavebního zákona.
 2014


prosinec

V Blansku, Vyškově, Hodoníně, Břeclavi, Znojmě a Brně se konaly porady starostek a starostů obcí s představiteli JMK a zástupci krajského úřadu, na kterých byli přítomní seznámeni se záměry řešenými v návrhu ZÚR JMK.

Projektant odevzdal pořizovateli návrh ZÚR JMK a VVURÚ pro společné jednání podle § 37 stavebního zákona.


červenec

Jednání s Ing. Strnadem, autorem studií „Posouzení koncepcí páteřní silniční sítě v JMK“ z let 2007, 2011 a 2012. Diskuze projektanta, pořizovatele a zástupců samosprávy JMK, odpovědných za ZÚR JMK, o obsahu studií a k jednotlivým záměrům.


červen

19. 6. 2014
6. výjezdní výrobní výbor v okresech Brno-město a Brno-venkov >>> Téma: záměry dopravní infrastruktury (zejména D1, R43, I/53, JVT, JT, JZT a obchvaty obcí na krajských silnicích), technická infrastruktura (zejména o VVN 400 a 110 kV, o VVTL plynovodu a VOV), výrobní plochy (Tuřany, letiště sever; Tuřany, letiště jih a CTPark Brno South) a územní systém ekologické stability, diskuze k variantám R43, potřeba tangent – zejména JVT.

17. 6. 2014
4. výjezdní výrobní výbor v okrese Vyškov >>> Téma: záměry dopravní infrastruktury (zejména R46, I/50, krajské silnice II. a III. třídy, VRT Brno – Ostrava, železniční trati Brno – Přerov a tzv. Křenovická spojka), záměry technické infrastruktury (zejména o VVN 400 a 110 kV, o VVTL plynovodu a o LAPV Otaslavice a Rychtářov) a územní systém ekologické stability, diskuze o variantách tratě Brno – Přerov a o kumulaci dopravních záměrů v okolí obcí Křižanovice u Vyškova a Topolany.
5. výjezdní výrobní výbor v okrese Blansko >>> Téma: záměry dopravní infrastruktury (zejména R43, I/43, I/19, II/374, krajské silnice II. a III. třídy a tzv. „Boskovická spojka“), záměry technické infrastruktury (zejména o VVN 110 kV, o VVTL plynovodu, o LAPV Úsobrno a záměrech protipovodňové ochrany území) a územní systém ekologické stability.

12. 6. 2014
3. výjezdní výrobní výbor v okrese Znojmo >>> Téma: záměry dopravní infrastruktury (zejména silnice I/38 a I/53 a krajské silnice II. a III. třídy), technická infrastruktura (zejména o VVN 400 a 110 kV, o horkovodu z JE Dukovany a o LAPV Horní Kounice, Plaveč a Vysočany) a územní systém ekologické stability.¨

10. 6. 2014
1. výjezdní výrobní výbor v okrese Hodonín >>> Téma: záměry dopravní infrastruktury (zejména R55, I/51, I/54, I/55, krajské silnice II. a III. tříd a Baťův kanál), technická infrastruktura (zejména VVN 400 kV, VVN 110 kV, podz. zásobníku plynu) a územní systém ekologické stability, diskuze k R55.
2. výjezdní výrobní výbor v okrese Břeclav >>> Téma: záměry dopravní infrastruktury (zejména R52, přeložka silnice I/40 a krajské silnice II. a III. třídy), technická infrastruktura (zejména o VVN 400 a 110 kV, zásobování plynem, VOV a lokalita pro akumulaci povrchových vod (LAPV) Terezín), územní systém ekologické stability.

4. 6. 2014 >>> 6. kulatý stůl k záměrům JVT, JT, JZT, R52, I/40 a obchvatu Břeclavi, R55, R43 a obchvatu Kuřimi

Na kulaté stoly navázaly operativní jednání a výrobní výbory k dílčím tématům řešeným v návrhu ZÚR JMK a VVURÚ. Na jednáních se konzultoval přístup k řešení jednotlivých témat mezi projektantem, pořizovatelem, obcemi, dotčenými orgány a správci nebo provozovateli veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (oprávněnými investory).


květen

29. 5. 2014 >>> 5. kulatý stůl k záměrům rychlostní silnice R43 a obchvatu Kuřimi
22. 5. 2014 >>> 4. kulatý stůl k záměru rychlostní silnice R55
15. 5. 2014 >>> 3. kulatý stůl k záměrům rychlostní silnice R52, silnice I/40, obchvatu Břeclavi
6. 5. 2014 >>> 2. kulatý stůl k záměrům tzv. Jihozápadní tangenty (JZT) a tzv. Jižní tangenty (JT)


duben

Začaly kulaté stoly – setkání územních samospráv a spolků s projektantem návrhu ZÚR JMK s účelem diskutovat o klíčových záměrech.
23. 4. 2014 >>> 1. kulatý stůl k záměru tzv. Jihovýchodní tangenty (JVT) a řešení navazujícího území.


březen

Dne 3. 3. 2014 byla podepsána smlouva o dílo se zpracovatelem ZÚR JMK a VVURÚ. Zpracování obou dokumentů tak bylo zahájeno.


únor

Rada Jihomoravského kraje (JMK) svým usnesením č. 3378/14/R45 ze dne 13. 2. 2014 schválila uzavření smlouvy se zpracovatelem ZÚR JMK a VVURÚ, kterým se podle výsledků výběrového řízení stalo sdružení společností: společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., IČ 18824463, se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno a společnost Atelier T plan, s. r. o., IČ 26483734, se sídlem Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7, Holešovice.

 2013


listopad

Termín pro předložení nabídek do výběrového řízení byl 7. 11. 2013.


srpen

Dne 5. 8. 2013 bylo zahájeno otevřené výběrové řízení dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“.


červen

Ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie bylo dne 20. 6. 2013 uveřejněno Předběžné oznámení o přípravě výběrového řízení na zpracovatele ZÚR JMK a VVURÚ.


březen – červen

Probíhala příprava zadávací dokumentace výběrového řízení na zpracování ZÚR JMK a VVURÚ.


únor

Jihomoravský kraj uspořádal 19. 2. 2013 seminář k návrhu zadání ZÚR JMK pro obce a zastupitele JMK.

Zadání ZÚR JMK bylo schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 206/13/Z 3 ze dne 28. 2. 2013.

Na základě schváleného zadání pořizovatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 stavebního zákona zahájil pořízení návrhu ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území (VVURÚ).


leden

Zástupci Jihomoravského kraje navštívili obce, které uplatnily své požadavky k návrhu zadání ZÚR JMK, a osobně je seznámili s jejich vypořádáním.

 2012


září

Projednání zadání ZÚR JMK bylo 18. 9. 2012 ukončeno. Pořizovatel obdržel požadavky od 18 dotčených orgánů, 5 sousedních krajů, 52 obcí JMK, 1 sousední obce JMK a od ministerstva pro místní rozvoj.
Pořizovatel vypořádal všechny požadavky a zadání upravil podle výsledků projednání.


srpen

Projednání zadání ZÚR JMK bylo zahájeno dne 8. 8. 2012 zasláním zadání jednotlivě dotčeným orgánům, dotčeným obcím (tj. obcím v řešeném území a obcím sousedícím s tímto územím), sousedním krajům a ministerstvu pro místní rozvoj.


červen – srpen

Jihomoravský kraj uspořádal pro obce semináře, při kterých byly podrobeny diskuzi jednotlivé záměry zrušených ZÚR JMK. Informace ze seminářů využil krajský úřad při přípravě zadání „nových“ ZÚR JMK.


červen

Nejvyšší správní soud rozsudkem 1 Ao 7/2011 – 526 ze dne 21. 6. 2012 zrušil ZÚR JMK v celém rozsahu.
Po vyhlášení rozsudku Nejvyššího správního soudu bylo zahájeno pořízení nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, a to zpracováním jejich zadání.

 2011


prosinec

Proti ZÚR JMK byly podány žaloby.


září

ZÚR JMK byly formou opatření obecné povahy vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2011 na jeho 25. zasedání usnesením č. 1552/11/Z25.

 2007

Bylo zahájeno pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007.