TISKOVÁ ZPRÁVA: V Brně byl zájem o územní studii i problematiku ovzduší

V brněnském kině Scala odstartovala včera série veřejných projednání návrhu dokumentu Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). První ze setkání, které se soustředilo především na záměry na území Brna a v okrese Brno-venkov, se zúčastnila asi sedmdesátka zájemců, mezi nimi představitelé obcí i jednotliví občané. Projednání zahájil radní Jihomoravského kraje Antonín Tesařík, který je pověřený přípravou dokumentu, na dotazy zúčastněným odpovídali kompetentní projektanti, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu JMK i zástupci dotčených institucí a orgánů.
Veřejné projednání zahájila projekce videospotu, který přiblížil problematiku územního plánování a vznik dokumentu ZÚR, poté následovalo představení často diskutovaných záměrů v okresech Brno-město a Brno-venkov. Projektanti přiblížili dopravní i železniční stavby, mj. zkapacitnění D1 v trase Kývalka – Slatina, zkapacitnění D2, návaznost D52 na rakouskou A5, dvě varianty v územních rezervách pro vysokorychlostní trať na Prahu, koridor pro vysokorychlostní trať Brno – Vyškov – Přerov i veřejné logistické centrum u brněnského letiště. Koncepce dopravního systému má vést ke snížení emisí díky převedení části nákladní dopravy na železnici, obchvatům sídel a novým kapacitním komunikacím. Samotný stav ovzduší patřil k často diskutovaným otázkám a bylo doloženo, že k překročení limitů v posledních letech nedochází. Obavu ze znečištění ovzduší či otázku hlučnosti budou v kritických oblastech řešit kompenzační opatření např. v podobě omezení dopravy v okolí, optimalizace křižovatek či odklonu nákladní dopravy. V případě železniční dopravy se počítá se stávajícími koridory, nové jsou pouze vysokorychlostní trati pro osobní dopravu. Stávající trati pak budou více využitelné pro nákladní dopravu.
Vlastní prostor měla na projednání také územní studie, která má vyřešit vymezení tří záměrů na území brněnské aglomerace – vedení D43 v bystrcké nebo boskovické variantě, potřebu jihozápadní tangenty a zkapacitnění D1 v úseku Brno-Slatina – Holubice. Ukázalo se, že stojí v popředí zájmu více obcí, které si stěžují na obtížnou dopravní situaci, např. Troubsko. Územní studie prověří a upřesní podmínky pro umístění variant D43 včetně křižovatky D43 a D1 a vyhodnotí dopady na životní prostředí. Teprve poté se rozhodne o výběru. Jednotlivé obce mají možnost se na zadání územní studie v součinnosti s krajem podílet, Jihomoravský kraj se projednání v tomto směru nebrání. Zároveň byly vyvráceny obavy o zavlečení tranzitní dopravy do Brna. Propojení na Rakousko řeší v ZÚR JMK na západě zkapacitnění I/38, na východě D55 s ukončením na D2 s návazností na Bratislavu a D52.
Pozornost vzbudila také územní rezerva Čučice plánovaná jako lokalita pro akumulaci povrchových vod (LAPV) na řece Oslavě. Její zakreslení v ZÚR JMK vychází z Generelu LAPV, strategického dokumentu vlády, fakticky však neznamená, že by se nyní počítalo s budováním vodního díla. V současné době jde pouze o ochranu území pro případné umístění nádrže v časovém horizontu 50 až 100 let.
Po brněnské zastávce v kině Scala následuje dnes Břeclav, zítra Hodonín a v následujícím týdnu Blansko (6. 6), Vyškov (7. 6.) a Znojmo (8. 6.). Na každém místě budou občané seznámeni s často diskutovanými záměry v jejich regionu. Po úvodní projekci a prezentaci konkrétních záměrů bude následovat diskuze. K dokumentu bude možnost se písemně vyjádřit formou námitek nebo připomínek do 15. června.
Více na www.zurka.cz.