Monthly Archives: Leden 2016

Vyjádření radního Antonína Tesaříka pro ČTK

By | Uncategorized | No Comments

Rád bych upozornil, že Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje se týkají dopravní infrastruktury na území celého kraje, nikoliv pouze Brna a přilehlých obcí. Kdybychom před schválením dokumentu, který hodláme vydat letos na podzim, čekali na územní studii, týkající se pouze brněnské aglomerace, všechny plánované projekty v celém Jihomoravském kraji by se na minimálně další čtyři roky rovněž musely odložit. Součástí zásad územního rozvoje je přitom i zajištění větší průchodnosti dálnice D1 Brnem či propojení silnice R52 s dálnicí do Vídně nebo rozšíření a příprava železniční trati na Přerov. Rovněž koridory ZÚR tvoří součásti mezistátních dohod nebo evropských projektů, které je třeba dodržet. Je tomu tak právě v případě přerovské trati nebo zmiňované silnice R52 a posléze dálnice D52, která se má propojit s rakouskou dálnicí A5 na místě stávajícího přechodu.

Možnost dořešit problematickou oblast, která si žádá detailnější zpracování, až po vydání ZÚR územní studií nejenže vyplývá ze stavebního zákona, ale tento postup nám konkrétně u silnice R43 z Kuřimi do Lysic, která na novou brněnskou komunikaci navazuje, přímo doporučilo Ministerstvo životního prostředí. Proto silnice R52 zůstává v ZÚR ve variantě územních rezerv. O reálné návaznosti rozhodne právě až samostatná územní studie, na které hodláme s Brnem a Společnou pracovní skupinou vzájemně spolupracovat.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Rozhodnutí o budoucí dálnici na Vídeň máme na dosah

By | Tiskové zprávy | No Comments

Jeden z klíčových bodů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), který nejen Brno posune blíže k Vídni, čeká 28. ledna projednání v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje. Jedná se o výběr varianty R52 z Pohořelic do Mikulova.

„K projednání a poté ke schválení Zastupitelstvu Jihomoravského kraje předložíme základní variantu R52, která kopíruje stávající silnici a využívá dnešního průchodu územím,“ uvedl Antonín Tesařík, radní Jihomoravského kraje. „Na této volbě se shodlo mj. Ministerstvo životního prostředí ČR i Ministerstvo dopravy ČR, neboť má minimální dopad na životní prostředí a nezasahuje do nezastavěné krajiny,“ doplnil Tesařík. Silnice R52 má vést podél již existující komunikace, čekají ji ovšem dílčí úpravy a obchvat Mikulova, který zároveň uleví frekventované dopravě v centru města. Do budoucna se počítá s napojením silnice na rakouskou dálnici A5 do Vídně. Propojení R52 a A5 na místě stávajícího přechodu přitom tvoří součást mezistátní dohody z ledna 2009.

Vymezením R43 z Kuřimi do Lysic se na základě doporučení ministerstva životního prostředí Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém lednovém zasedání zabývat nebude. V návrhu ZÚR JMK, s jejichž vydáním se počítá letos na podzim, kraj připravil k rozhodnutí celkem tři varianty jejího možného vedení.

„Ministerstvo životního prostředí se přiklonilo k názoru spojit rozhodnutí o variantách úseku Kuřim – Lysice s rozhodnutím o variantách silnice v úseku Kuřim – dálnice D1. Dopravní systém obsluhy brněnské aglomerace prověří územní studie v potřebném větším detailu, než umožňují Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Územní studie v zásadě musí prověřit dopravní vztahy v centru aglomerace, které měl již dávno řešit chybějící nový územní plán města Brna,“ vysvětlil Tesařík. Právo vložit územní studii do ZÚR JMK, v níž se po schválení dokumentu detailně řeší složitější dopravní infrastruktura na vymezeném území, vyplývá ze stavebního zákona. „Poté, kdy kraj v součinnosti s městem Brnem, městskými částmi a okolními obcemi rozhodne o dopravní obslužnosti Brna ve vazbě na R43, lze vybrat variantu, která bude na novou komunikaci mezi dálnicí D1 a Kuřimí navazovat,“ objasnil problematiku radní Tesařík.

ZÚR JMK jsou nadřazeným dokumentem, který řeší nejen silniční dopravní infrastrukturu v Jihomoravském kraji, ale také např. železniční tratě či plynofikaci. Po jeho vydání může dojít k přípravě realizace staveb. „Přijetí Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje představuje významné zlepšení podmínek života v celém kraji, proto také ministerstvo životního prostředí jednoznačně podpořilo jejich vydání co nejdříve,“ uzavřel Tesařík. Součástí ZÚR JMK je vedle dálnice do Vídně mj. i zajištění větší průchodnosti dálnice D1 Brnem, rozšíření a příprava železniční trati na Přerov, tvořící součást evropského projektu, nebo částečné zdvoukolejnění železnice do Jihlavy.